URGENT NOTICE TO KWAZULU NATAL ATHLETICS MEMBERS!

There is circular letter on some media lineage that is compromising KZN Athletics Council Members to sign illicit authority to impede the KZNA Special Council Meeting on 23 March 2019 with intent to derail the meeting on State of Athletics in KZN by KZNA President Mr S. Mokoena as that Council Meeting is called by KZNA General Manager Mr G. Cele.

All Athletics Council Members in KZN are urged to attend the Council Meeting on 23 March 2019 at 09:00, Venue: Durban Military Base (across from Kingspark athletics stadium)

ISAZISO ESIPHUTHUMAYO

Kunomjikelezo ncwadi oqondiswe koSihlalo nabaPhathi bama Klabhu ezokugijima KwaZulu Natal, ngenhloso yokuvimba oSihlalo ukuba bateleke ngoku ngavumi ukuza kulomhlangano ukuzo thamela umbiko kaMengameli wezoKugijima KwaZulu Natal umnumzane Sello Mokoena.

Ngakho-ke bonke abaPhathi bama kilabhu KwaZulu Natal bayanxuswa ukuba baphelele kulomhlangano ongomhlaka 23 March 2019, Mgqibelo ngo 09:00 ekuseni njengoba wamenywa nguMphathi oMkhulu weHovisi lezokuGijima KwaZulu Natal uMnumzane Goodman Cele.

Kind Regards

KZNA Management

 

Please contact the General Manager, Mr Goodman Cele, at the KZNA office at 031 312 9374 for any queries regarding the meeting